شوراي عالي قاضي ها و دادستانان (HSYK)

شوراي عالي قضات و دادستانان در تركيه یا HSYK با ریاست وزیر دادگستری ادامه مطلب