آمارهایی از بیمه مسافران در ترکیه

آمارها نشان می دهد در ترکیه از هر ۸ مسافر، ۷ نفر بدون داشتن هیچگونه بیمه ای، راهی سفر می شود.

ادامه مطلب