ریشه و مصدر افعال در ترکی استانبولی

ریشه کلمات کوچکترین و غیر قابل تفکیک ترین بخش یک واژه است و معمولا از کلمات ادامه مطلب

قانون هماهنگی اصوات در زبان ترکی استانبولی

در زبان ترکی قانون هماهنگی اصوات در گفتار و نوشتار صحیح نقش به سزایی دارد. ادامه مطلب